Ενήλικο Στέλεχος

Τροποποίηση προϋποθέσεων απογεγραμμένης δύναμης Τμήματος για τη χορήγηση Εντολών Διοίκησης Υ.Α.Λ. και Υ.Ο.Π.

102262

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για την υλοποίηση του Προσκοπικού έργου και την εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος από τα Ενήλικα Στελέχη μας, οι προϋποθέσεις για τη στελέχωση των Προσκοπικών Τμημάτων της Αγέλης και της Ομάδας διαμορφώνονται, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Αγέλη Λυκοπούλων
Αρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων (Α.Α.Λ.)
Υπαρχηγοί Αγέλης Λυκοπούλων (Υ.Α.Λ.):
• Εάν η απογεγραμμένη δύναμη της Αγέλης είναι έως δεκαοκτώ (18) Λυκόπουλα, μπορούν να υπάρχουν έως τρεις (3) Υπαρχηγοί Αγέλης.
• Εάν η απογεγραμμένη δύναμη της Αγέλης είναι από δεκαεννέα (19) έως εικοσιτέσσερα (24) Λυκόπουλα μπορούν να υπάρχουν έως τέσσερις (4) Υπαρχηγοί Αγέλης.
• Εάν η απογεγραμμένη δύναμη της Αγέλης είναι από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) Λυκόπουλα, μπορούν να υπάρχουν έως πέντε (5) Υπαρχηγοί Αγέλης.

Ομάδα Προσκόπων
Αρχηγός Ομάδας Προσκόπων (Α.Ο.Π.)
Υπαρχηγοί Ομάδας Προσκόπων (Υ.Ο.Π.):

• Εάν η απογεγραμμένη δύναμη της Ομάδας είναι έως δεκαοκτώ (18) Πρόσκοποι, μπορούν να υπάρχουν έως τρεις (3) Υπαρχηγοί Ομάδας Προσκόπων.
• Εάν η απογεγραμμένη δύναμη της Ομάδας είναι από δεκαεννέα (19) έως τριάντα (30) Πρόσκοποι μπορούν να υπάρχουν έως τέσσερις (4) Υπαρχηγοί Ομάδας.
• Εάν η απογεγραμμένη δύναμη της Ομάδας είναι από τριάντα ένας (31) έως σαράντα (40) Πρόσκοποι, μπορούν να υπάρχουν έως πέντε (5) Υπαρχηγοί Ομάδας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ελάχιστη απογεγραμμένη δύναμη του Τμήματος ως προϋπόθεση για τη στελέχωση με τέταρτο Υπαρχηγό στην Αγέλη και στην Ομάδα, μειώνεται από τα 25 Λυκόπουλα / Προσκόπους που ισχύει σήμερα στα 19 Λυκόπουλα / Προσκόπους.

Παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων, οι Έφοροι Διοίκησης των Περιφερειακών Εφορειών και οι Περιφερειακοί Έφοροι για την εφαρμογή της παρούσας.

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…