Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 18/20: Ανάδειξη Α.Σ. 1ου Σ Ν/Π Μεγάρων

101600Αγαπητοί μου,

Λόγω της επικείμενης λήξης της εντολής διοίκησης του Α.Σ., κ. Ιερόθεου Σάλτα, η Π.Ε. Δυτικής Αττικής ενεργοποιεί την διαδικασία ανάδειξης νέου Α.Σ., στην οποία σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Υποψηφιότητες
Υποψηφιότητες μπορούν να προταθούν από τους Βαθμοφόρους του Συστήματος οι οποίοι έχουν Εντολή Διοίκησης και συνολική υπηρεσία Βαθμοφόρου τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, τους Εφόρους της Π.Ε. Δ. Αττικής και τον Περιφερειακό Έφορο.
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής μέχρι την Κυριακή 06/09/2020 στις 20:00’ (ιδιοχείρως ή στο mail της Περιφερειακής Εφορείας).

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του υποψήφιου.
  • Το προσκοπικό βιογραφικό του υποψηφίου.
  • Σχέδια Τριετούς και Ετήσιου Προγράμματος για το Σύστημα.

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και μέσα στις επόμενες δέκα (10) πλήρεις ημέρες, ο Περιφερειακός Έφορος θα καλέσει και θα πραγματοποιήσει συνάντηση, με κάθε υποψήφιο, για θέματα σχετικά με την υποψηφιότητά του.

Κάθε υποψήφιος, μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης Ανάδειξης πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Γενικής Χρήσης) ή υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή αναφέρεται στον Κανονισμό Διοίκησης Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 4ο, Κεφ. 5, παρ. 5.1). Η μη προσκόμιση του εγγράφου αποτελεί λόγο ακύρωσης της υποψηφιότητας.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποια υποψηφιότητα δεν πληροί τις, από τον Κανονισμό Διοικήσεως προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μέσα σε δέκα (10) ημέρες θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο με αιτιολογημένο έγγραφο.

Προσόντα υποψηφίων
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του Βαθμοφόρου Σ.Ε.Π. όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 4ο, Κεφ. 1, παρ. 1.1):

1. Ελληνική ιθαγένεια. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έμπρακτη προσήλωση στης Αρχές, το Σκοπό και την Προσκοπική Μέθοδο.

3. Πνευματικές και σωματικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή του Αρχηγού Συστήματος.

4. Διοικητικές ικανότητες, ανάλογες με τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος, όπως:

• Προγραμματισμός και οργάνωση• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

• Πρωτοβουλία, δημιουργικότητα, δράση• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

• Επικοινωνία και πειθώ• Ανάπτυξη συνεργασιών

• Ικανότητα διαπαιδαγώγησης, παιδιών, εφήβων, και νέων-νεανίδων, ανάλογα με τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν.

5. Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. και τις οδηγίες της Γενικής Εφορείας και του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.

6. Αποδοχή από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, ανάλογα με το εύρος των καθηκόντων του Αρχηγού Συστήματος.

7. Θετική αξιολόγηση του έργου τους σε προηγούμενη θητεία, στα ίδια ή σε άλλα καθήκοντα.

8. Λευκό ποινικό μητρώο.

9. Ηλικία από 25 έως 65 ετών.

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

• Προσφέρονται να αναλάβουν και να πραγματοποιήσουν το έργο που θα τους ανατεθεί.

• Διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο και να δεσμεύονται ότι θα ολοκληρώσουν τη θητεία τους.

• Χαίρουν της εκτίμησης της κοινωνίας και των τοπικών Αρχών.

• Είναι σε θέση να προάγουν το έργο των Βαθμοφόρων, των Τμημάτων, και του Συστήματος.

• Αναλάβουν την υποχρέωση να εκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων τους.

Διαδικασία Ανάδειξης
Η ημερομηνία ανάδειξης καθώς και οι Βαθμοφόροι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία, θα προσδιοριστούν με νεότερη ανακοίνωση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι του 1ου Σ Ν/Π Μεγάρων, με εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο συγκεκριμένο Σύστημα, μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο προ της Συνεδρίασης Ανάδειξης.

Προκειμένου ο Βαθμοφόρος να μπορέσει να συμμετάσχει στη Συνεδρίαση Ανάδειξης, η Εντολή Διοίκησής του πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίησή της. Εντολές Διοίκησης που πρόκειται να λήξουν στο πενθήμερο που προηγείται της Συνεδρίασης Ανάδειξης, θα πρέπει να ανανεώνονται πριν από αυτό το χρονικό αυτό διάστημα.
Σε όλες τις περιπτώσεις παράσταση με αντιπρόσωπο δεν επιτρέπεται.
Οι Βαθμοφόροι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή τα Μέλη Ε.Κ.Σ., που επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν ως παρατηρητές.

Στη συνεδρίαση θα προεδρεύσει και θα διευθύνει την διαδικασία, ο Περιφερειακός Έφορος Δυτικής Αττικής, βοηθούμενος από δύο (2) Βαθμοφόρους οι οποίοι μαζί του θα αποτελούνε την Εφορευτική Επιτροπή αλλά δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και θα τύχουν της αποδοχής των υποψηφίων.

Κάθε ένσταση επί της διαδικασίας ή επί των προσόντων των υποψηφίων υποβάλλεται στην αρχή της συνεδρίασης ανάδειξης και μόνον τότε, επιλύεται δε, τελεσίδικα από τον έχοντα την ευθύνη της διαδικασίας ανάδειξης.

Στη συνεδρίαση και πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης οι υποψήφιοι θα εκθέσουν τις απόψεις, τους στόχους και τι επιδιώξεις τους και θα απαντήσουν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Η διαδικασία της έκφρασης των προτιμήσεων σε κάθε περίπτωση είναι μυστική.

Ειδικότερα:
α) Στην περίπτωση μίας υποψηφιότητας, η Συνεδρίαση Ανάδειξης πραγματοποιείται κανονικά και αν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι 50% + 1 ψήφο επί των εγκύρων ψηφοδελτίων συμπεριλαμβανομένων και των λευκών, τότε η Διαδικασία Ανάδειξης πραγματοποιείται εκ νέου το αργότερο σε έξι (6) μήνες.

β) Στην περίπτωση δύο υποψηφίων, αναδεικνύεται αυτός που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία, ήτοι τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, εφόσον το σύνολο των ψήφων που έλαβαν και οι δύο υποψήφιοι αθροιστικά συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι 50% + 1 ψήφο επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, συμπεριλαμβανομένων και των λευκών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διαδικασία Ανάδειξης πραγματοποιείται εκ νέου το αργότερο σε έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δύο υποψηφίων αποφασίζει ο Γενικός Έφορος, μετά από πρόταση του Περιφερειακού Εφόρου.

γ) Στην περίπτωση περισσοτέρων των δύο υποψηφίων, αναδεικνύεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι 50% + 1 ψήφο επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, συμπεριλαμβανομένων και των λευκών. Αν κανείς δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

 

Με προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Παναγιώτης Γκουβάς
Περιφερειακός Έφορος

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…