Ενήλικο Στέλεχος

Ανάδειξη Περιφερειακού Εφόρου Δυτικής Αττικής

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69 Ρ/ 2021

ΑΠΟ: Εφορεία Διοίκησης
ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Δυτικής Αττικής
ΚΟΙΝ.: - Αναπληρωτή Γενικό Έφορο
           - Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο
           - Εφόρους Γενικής Εφορείας
           - Μέλη Ε.Π.Π. της Π.Ε. Δυτικής Αττικής
           - Μέλη Ε.Κ.Σ. όλων των κλιμακίων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Περιφερειακού Εφόρου Δυτικής Αττικής

Αγαπητοί μου,

Όπως γνωρίζετε, στις 29 Οκτωβρίου 2021 λήγει η Εντολή Διοίκησης του Περιφερειακού Εφόρου κ. Παναγιώτη Γκουβά και σας προσκαλώ όλους, να συμμετάσχετε στην ανάδειξη του νέου Περιφερειακού Εφόρου Δυτικής Αττικής.

Διαδικαστικά Θέματα
Υποψηφιότητες
Υποψηφιότητες μπορούν να προταθούν από τους Βαθμοφόρους των Συστημάτων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Περιφερειακής Εφορείας, οι οποίοι έχουν Εντολή Διοίκησης σε ισχύ και συνολική υπηρεσία Βαθμοφόρου τουλάχιστον δύο (2) ετών, τους Εφόρους της Γενικής Εφορείας και τον Γενικό Έφορο.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε.– Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ (τηλ.: 2169005383, fax: 2107236561) ή ηλεκτρονικά με e-mail στις διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι τo Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021, στις 21.00.

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από:

• Την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του υποψήφιου,
• Το προσκοπικό βιογραφικό του υποψηφίου και
Σχέδια Τριετούς και Ετήσιου Προγράμματος για την Περιφερειακή Εφορεία, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το Στρατηγικό Σχέδιο Σ.Ε.Π. 2018 – 2027, τις Στρατηγικές Προτεραιότητες και τους Στόχους που περιλαμβάνονται σε αυτό και τούς λόγους για τους οποίους θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες από την Περιφερειακή Εφορεία και τα Προσκοπικά Συστήματά της.

Προσόντα υποψηφίων
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του Βαθμοφόρου του Σ.Ε.Π., όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης (Μέρος 4ο – Άρθρο 1, παράγραφος 1.1.).
Ειδικότερα, ο/η υποψήφιος/α Περιφερειακός Έφορος πρέπει να έχει προηγουμένως ασκήσει ευδοκίμως για μια θητεία τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος ή να έχει διατελέσει και στο παρελθόν Περιφερειακός Έφορος.
Όλοι όσοι συμμετέχουν στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν ως στόχο να επιλέξουν μετά από σχετική έρευνα και αναζήτηση στον ευρύτερο προσκοπικό και κοινωνικό χώρο τους άτομο ως υποψήφιο, ο οποίος να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τα καθήκοντα του Περιφερειακού Εφόρου. Επίσης, για τον σκοπό αυτό, το προτεινόμενο άτομο πρέπει να:

1. Προσφέρεται ν’ αναλάβει και να πραγματοποιήσει το έργο που θα του ανατεθεί,
2. Διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο,
3. Χαίρει της εκτίμησης της Κοινωνίας και των Τοπικών Αρχών,
4. Είναι σε θέση να προάγει το έργο των Βαθμοφόρων και των Συστημάτων,
5. Αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων του, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Κάθε υποψήφιος, μέχρι την ημέρα πραγματοποίησης της Συνεδρίασης Ανάδειξης θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Γενικής Χρήσης) ή υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή αναφέρεται στον Κανονισμό Διοίκησης (Μέρος 4ο, Άρθρο 5,- παράγραφος 5.1).
Η μη προσκόμιση του εγγράφου αποτελεί λόγο ακύρωσης της υποψηφιότητας.

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και μέσα στις επόμενες δέκα (10) πλήρεις ημέρες, ο Γενικός Έφορος:

• Διαπιστώνει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διοίκησης για τα καθήκοντα προσόντα. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν διαθέτει τα προσόντα αυτά, ενημερώνεται εγγράφως και αιτιολογημένα για την απόρριψη της υποψηφιότητάς του.
• Καλεί και πραγματοποιεί συνάντηση, ο ίδιος ή αναπληρωτής του, με κάθε υποψήφιο, για θέματα σχετικά με την υποψηφιότητά του.
• Παρέχει σε κάθε υποψήφιο, εφόσον ζητηθούν:
α) τα στοιχεία της Ετήσιας Απογραφής Μελών Σ.Ε.Π. των τριών τελευταίων ετών για την Περιφερειακή Εφορεία,
β) τον Απολογισμό Προσκοπικού Έργου των τριών τελευταίων ετών για την Περιφερειακή Εφορεία,
γ) το τελευταίο Τριετές Πρόγραμμα και τους σχετικούς Απολογισμούς Προσκοπικού Έργου της Περιφερειακής Εφορείας και
δ) το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Σ.Ε.Π. και το Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας.

Διαδικασία Ανάδειξης
Δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι της Περιφερειακής Εφορείας με Εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τα τελευταία πέντε
(5) χρόνια, η οποία να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον έξι (6) μήνες στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Εφορεία, μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο προ της Συνεδρίασης Ανάδειξης.
Προκειμένου Βαθμοφόρος να μπορέσει να συμμετάσχει στη Συνεδρίαση Ανάδειξης, η Εντολή Διοίκησής του πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.
Εντολές Διοίκησης που πρόκειται να λήξουν στο πενθήμερο που προηγείται της Συνεδρίασης Ανάδειξης θα πρέπει να ανανεώνονται πριν από αυτό το χρονικό αυτό διάστημα, με ευθύνη του Περιφερειακού Εφόρου.

Ως ημερομηνία έκδοσης της Εντολής Διοίκησης του Βαθμοφόρου θεωρείται η ημερομηνία της έγκρισης του προϊστάμενου Εφόρου στο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Σ.Ε.Π. (e-sep).
Όπου γίνεται αναφορά σε προθεσμία πλήρων ημερών, για τον υπολογισμό της δεν προσμετρώνται η ημέρα πραγματοποίησης της σχετικής κάθε φορά ενέργειας (π.χ. έκδοση Ανακοίνωσης, έγκριση Εντολής Διοίκησης, υποβολή υποψηφιότητας κ.λπ.) και η ημέρα διεξαγωγής της Διαδικασίας Ανάδειξης.

Με επόμενη Ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί ο πίνακας των υποψηφίων και θα προσδιοριστεί η ημερομηνία, ο τόπος και ο υπεύθυνος της Συνεδρίασης Ανάδειξης, ο οποίος μπορεί να βοηθηθεί από δύο (2) Βαθμοφόρους που θα τυγχάνουν της αποδοχής των υποψηφίων και μαζί θα αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή.

Το αργότερο τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση Ανάδειξης, η Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. θα καταρτίσει πίνακα Βαθμοφόρων με δικαίωμα συμμετοχής στη Συνεδρίαση Ανάδειξης και θα τους καλέσει, να συμμετάσχουν σε αυτή. Ο πίνακας αυτός θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους Βαθμοφόρους της Περιφερειακής Εφορείας και στους υποψηφίους με επόμενη Ανακοίνωση.

Στη Συνεδρίαση Ανάδειξης μπορούν να παρευρίσκονται ως παρατηρητές και Βαθμοφόροι που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν, καθώς και όλα τα ενήλικα Μέλη της Περιφερειακής Εφορείας.

Κάθε ένσταση επί της διαδικασίας υποβάλλεται στην αρχή της Συνεδρίασης και επιλύεται τελεσίδικα από τον έχοντα την ευθύνη της Συνεδρίασης.

Στη Συνεδρίαση και πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης οι υποψήφιοι θα εκθέσουν τις απόψεις, τους στόχους και τις επιδιώξεις τους και θα απαντήσουν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Η διαδικασία της έκφρασης των προτιμήσεων σε κάθε περίπτωση είναι μυστική.

Στην περίπτωση περισσοτέρων των δύο υποψηφίων, εφόσον κανείς δεν συγκεντρώνει εξαρχής την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1 ψήφος) επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, συμπεριλαμβανομένων και των λευκών, η διαδικασία θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο επικρατέστερων, από τους οποίους αναδεικνύεται αυτός που θα λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και έχει τη σχετική πλειοψηφία.

Στην περίπτωση μόνο δύο υποψηφίων, αναδεικνύεται από την πρώτη ψηφοφορία αυτός που έχει λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και έχει τη σχετική πλειοψηφία. Το σύνολο των ψήφων που έλαβαν και οι δύο υποψήφιοι αθροιστικά θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 50%+1 ψήφο επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, συμπεριλαμβανομένων και των λευκών, αλλιώς η Διαδικασία Ανάδειξης πραγματοποιείται εκ νέου εντός έξι (6) μηνών.

Στην περίπτωση μίας υποψηφιότητας η Συνεδρίαση Ανάδειξης πραγματοποιείται κανονικά και αν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι 50%+1 ψήφο επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, συμπεριλαμβανομένων και των λευκών, η Διαδικασία Ανάδειξης πραγματοποιείται εκ νέου το αργότερο σε έξι (6) μήνες.
Για το διάστημα αυτό την ευθύνη της λειτουργίας της Περιφερειακής Εφορείας θα έχει ο Γενικός Έφορος.

Ισχύς της Εντολής Διοίκησης του νέου Περιφερειακού Εφόρου
Η Εντολή Διοίκησης του νέου Περιφερειακού Εφόρου θα έχει ισχύ τριών (3) ετών, με ημερομηνία έναρξης την επόμενη μέρα της λήξης της εντολής του απερχόμενου Περιφερειακού Εφόρου.

Σε περίπτωση που ο αναδειχθείς δεν πληροί τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα καθήκοντα του Περιφερειακού Εφόρου, θα εκδοθεί Προσωρινή Εντολή Διοίκησης διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία θα μετατραπεί σε Οριστική μετά την πλήρωσή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνολική διάρκεια των δύο Εντολών Διοίκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια.

Αγαπητοί μου Βαθμοφόροι, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π.,

Σας καλώ όλους να συμβάλλετε σε μια αποδοτική, ωφέλιμη και σύμφωνη με τις Αρχές μας διαδικασία, που θα αναδείξει τον νέο Περιφερειακό Έφορο, ο οποίος θα οδηγήσει την Π.Ε. Δυτικής Αττικής σε νέα, συναρπαστικά μονοπάτια.

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Παντελής Χ. Προμπονάς
Γενικός Έφορος

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…