Ανακοίνωση 19/2015: Ανάδειξη Α.Σ. 1ου Σ.Π. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αγαπητοί μου,

Λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του Α.Σ., κ. Δημητρίου Ελένη, η Π.Ε. Δυτικής Αττικής ενεργοποιεί την διαδικασία ανάδειξης νέου Α.Σ., στην οποία σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά.

ΠΥ.ΒΑ. 16/6/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/15

ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους του 1ου Σ.Π. Ελευσίνας
             Μέλη Ε.Κ.Σ. & Εφόρους Π.Ε. Δυτικής Αττικής
ΚΟΙΝ.: κ. Πάνο Κόλλια Β. Γ. Ε.

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Α.Σ. 1ου Σ. Π. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

Αγαπητοί μου,

Λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του Α.Σ., κ. Δημητρίου Ελένη, η Π.Ε. Δυτικής Αττικής ενεργοποιεί την διαδικασία ανάδειξης νέου Α.Σ., στην οποία σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υποψηφιότητες
Υποψηφιότητες μπορούν να προταθούν από τους Βαθμοφόρους του Συστήματος και τους Εφόρους της Π.Ε. Δ. Αττικής με εντολή διοικήσεως, δώδεκα (12) μηνών τουλάχιστον υπηρεσία Βαθμοφόρου, καθώς και από την Ε.Κ.Σ. του Συστήματος (με κατοχυρωμένη απόφασή τους στο βιβλίο πρακτικών) και αφού ακολουθήσει την σύμφωνη κατά πλειοψηφία, γνώμη τριμελούς επιτροπής που θα απαρτίζεται από τον Περιφερειακό Έφορο, έναν Έφορο του επιτελείου και τον κάτοχο της αρχαιότερης ισχύουσας εντολής διοίκησης Α.Σ. στην Περιφερειακή Εφορεία Δ. Αττικής η οποία θα λάβει συνέντευξη από κάθε υποψήφιο. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην Π.Ε. Δ. Αττικής μέχρι την Τρίτη 6/10/2015 στις 20:00’ (ιδιοχείρως ή στο mail του Περιφερειακού Εφόρου).

Οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν συνημμένη την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινομένου για την κατάθεση της υποψηφιότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποια υποψηφιότητα δεν πλήρη τις, από τον κανονισμό διοικήσεως προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μέσα σε δέκα (10) ημέρες θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο με αιτιολογημένο έγγραφο.

Προσόντα υποψηφίων
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του Βαθμοφόρου Σ.Ε.Π. στην Βασική Εγκύκλιο Σ.Ε.Π. Αριθ. 1/12.02.2009 (Μέρος 4ο 2.1).

Α. Ελληνική ιθαγένεια. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Έμπρακτη προσήλωση στης Αρχές, το Σκοπό και την Προσκοπική Μέθοδο.

Γ. Πνευματικές και σωματικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή του Αρχηγού Συστήματος.

Δ. Διοικητικές ικανότητες, οι οποίες να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ικανότητες:

  1. Προγραμματισμός και οργάνωση.
  2. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
  3. Πρωτοβουλία, δημιουργικότητα, δράση.
  4. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
  5. Επικοινωνία και πειθώ.
  6. Συνεργασία και ομαδική εργασίας.
  7. Ανάπτυξη συνεργατών.
  8. Ικανότητα διαπαιδαγώγησης, παιδιών, εφήβων, και νέων-νεανίδων, ανάλογα με τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν.
  9. Χαίρουν της αποδοχής από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, ανάλογα με το εύρος των καθηκόντων που αναλαμβάνουν.
  10. Έχουν θετική αξιολόγηση του έργου τους σε προηγούμενη θητεία, στα ίδια καθήκοντα ή σε άλλα.

Ε. Πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης.

ΣΤ. Βεβαιωτικό παρακολούθησης Αρχικής Εκπαίδευσης.

Ζ. Λευκό ποινικό μητρώο.

Η. Ηλικία από 23 έως 50 ετών.

Σε περίπτωση ανάδειξης Μελών Ε.Κ.Σ. ή φιλοπροσκόπων, οι οποίοι δεν πληρούν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα, πρέπει εντός 6 μηνών να τα αποκτήσουν.

 

Διαδικασία Ανάδειξης

Η ημερομηνία ανάδειξης καθώς και οι Βαθμοφόροι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία, θα προσδιοριστούν με νεότερη ανακοίνωση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι του 1ου Σ. Π. Ελευσίνας, με εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστον 12 μηνών η οποία να περιλαμβάνει 6 τουλάχιστον μήνες κατά το δωδεκάμηνο προ της αναδείξεως του Αρχηγού Συστήματος. Οι Βαθμοφόροι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή τα Μέλη Ε.Κ.Σ., που επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν ως παρατηρητές.

Σε όλες τις περιπτώσεις παράσταση με αντιπρόσωπο δεν επιτρέπεται.

Στη συνεδρίαση θα προεδρεύσει και θα διευθύνει την διαδικασία, ο Περιφερειακός Έφορος Δυτικής Αττικής, βοηθούμενος από δύο (2) Βαθμοφόρους οι οποίοι μαζί του θα αποτελούνε την Εφορευτική Επιτροπή αλλά δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και θα τύχουν της αποδοχής των υποψηφίων.

Κάθε ένσταση επί της διαδικασίας ή επί των προσόντων των υποψηφίων υποβάλλεται στην αρχή της συνεδρίασης ανάδειξης και μόνον τότε, επιλύεται δε, τελεσίδικα από τον έχοντα την ευθύνη της διαδικασίας ανάδειξης.

Στη συνεδρίαση και πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης οι υποψήφιοι θα εκθέσουν τις απόψεις, τους στόχους και τι επιδιώξεις τους και θα απαντήσουν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Η διαδικασία της έκφρασης των προτιμήσεων σε κάθε περίπτωση είναι μυστική.

Στην περίπτωση περισσοτέρων των δύο υποψηφίων, εφ’ όσον κανείς δεν συγκεντρώνει εξαρχής την απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1 ψήφος επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, συμπεριλαμβανομένων και των Λευκών) η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων, από τους οποίους αναδεικνύεται αυτός που έχει λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και έχει τη σχετική πλειοψηφία.

Στην περίπτωση μόνο δύο υποψηφίων, αναδεικνύεται από την πρώτη ψηφοφορία αυτός που έχει λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και έχει τη σχετική πλειοψηφία. Το σύνολο των ψήφων που έλαβα και οι δύο υποψήφιοι αθροιστικά, θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 50% + 1 ψήφο, συμπεριλαμβανομένων και των Λευκών, επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, αλλιώς η διαδικασία ανάδειξης επαναλαμβάνεται εξ’ αρχής, εντός 6 μηνών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο υποψηφίων αποφασίζει ο έχων την ευθύνη της Διαδικασίας Ανάδειξης Έφορος.

Στην περίπτωση μιας υποψηφιότητας η Διαδικασία Ανάδειξης πραγματοποιείται κανονικά αν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία ανάδειξης πραγματοποιείται εκ νέου το αργότερο σε 6 μήνες. Για το διάστημα αυτό την ευθύνη της λειτουργίας του Συστήματος έχει ο Περιφερειακός Έφορος.

Κριτήρια επιλογής
Όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στην διαδικασία ανάδειξης, πρέπει να έχουν σαν στόχο να επιλέξουν, μετά από σχετική έρευνα/ αναζήτηση στο ευρύτερο Προσκοπικό τους και προσωπικό τους χώρο, άτομο υποψήφιο το οποίο, κατά την άποψή τους, διαθέτει τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Για το σκοπό αυτό το προτεινόμενο άτομο θα πρέπει να:

 1. Προσφέρεται ν’ αναλάβει και να πραγματοποιήσει το έργο που θα του ανατεθεί.
 2. Διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο.
 3. Χαίρει της εκτίμησης της Κοινωνίας και των Τοπικών Αρχών.
 4. Είναι σε θέση να προάγει το έργο των Βαθμοφόρων και των Τμημάτων.
 5. Αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων του, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ειδικότερα, προκειμένου να υποβληθεί υποψηφιότητα, θα πρέπει το ενδιαφερόμενο άτομο να έχει υποβάλει τα παρακάτω:

 1. Έχει καταθέσει στην Περιφερειακή Εφορεία Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού, καθώς και Σχέδιο Ετησίου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα.
 2. Έχει συζητήσει τις προτάσεις του για τον ανωτέρω Σχεδιασμό με τους Βαθμοφόρους του Συστήματος.
 3. Παρουσιάσει τις προτάσεις του για το Σχεδιασμό στην Συνεδρίαση Ανάδειξης, πριν από τη διαδικασία έκφρασης προτίμησης των Βαθμοφόρων.
 4. Έχει υποβάλει αντίγραφο ποινικού μητρώου.
 5. Πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης.
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας .
 7. Πρόταση υποψηφιότητας από τους Βαθμοφόρους ή Ε.Κ.Σ.
 8. Αποδοχή πρότασης .

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Γ. Θεολόγης
Περιφερειακός Έφορος

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…